ترمومتر دستی

ترمومتر اینفرارد دستی

ترمومتر های اینفرارد دستی دستگاهای سنجش دمایی هستند که از تابش الکترومغناطیس برای خواندن دماهای سطوح غیر قابل تماس استفاده میکنند.
ترمومتر اینفرارد که به آن پیرومتر هم میگویند بطور گسترده در بسیاری از صنایع و محیط ها استفاده می شود. آن ها بصورت اختصاصی برای خواندن دماهای نقطه ای سریع مورد نظر و یا سنسورهای دمایی معمولی که قابل استفاده نیستند،کاربرد دارد. ویژگی آنها این است که میتوان در هر لحظه و مکانی استفاده کرد.

کاربردهای ترمومترهای انفرارد دستی:

  • بررسی تجهیزات مکانیکی برای نقاط داغ که ممکن است نشانه از نقص قریب الوقوع باشد.
  • بازرسی پنل های الکتریکی یا دمای فر،یا اهداف کالیبراسیون و کنترل
  • تشخیص نقاط گرم،انجام تشخیص در برد مدار الکتریکی
  • چک کردن برای نقاط داغ در شرایط آتش سوزی
  • نظارت کردن مواد در فرایند گرمایشی و سرمایشی
  • تحقیق و بررسی یا تولید شرایط کنترل کیفیت
  • شناسایی نقاط گرم-سرد در حین بازبینی خانه
  • بررسی کردن دماها بعنوان بخشی از نگهداری خودکار

 

ترمومتر دستی با پروب:

ترمومترهای اینفرارد بیشتر برای اندازه گیری دمای سطوح استفاده می‌شود. اما ممکن است شما نیاز داشته باشید دمای داخلی یک جسم را بگیرید. در این صورت شما باید از ترمومتر های دستی با پروب استفاده کنید.